Gudstjänster

I Betlehemskyrkan samlas vi till gudstjänst varje söndag kl. 11. Gudstjänsterna innehåller predikan, lovsång, bön och nattvard. Barnen samlas till söndagsskola i tre åldersgrupper. Efter gudstjänsten bjuder vi in till fika och gemenskap på Utsikten som finns på våning 6. Varmt välkomna med på gudstjänst!

 

Vad vi tror på

Betlehemskyrkan har inte någon egen trosbekännelse, utan vi följer Svenska kyrkans bekännelse och tror att:

”Kyrkans centrum och livskälla är Jesus Kristus och evangeliet om honom. Evangeliet leder människan till gemenskap med Gud, som är hennes ursprung och mål. Hos Gud finns ett outtömligt djup av vishet, nåd och kärlek. Kyrkans tro innebär en grundläggande tillit till Gud och bygger på Guds väldiga handlingar, som är omvittnade i Bibeln och möter människorna i deras liv. Tron har ett från det apostoliska arvet överlämnat innehåll som kyrkan för vidare och som blir till en personlig erfarenhet i människornas liv.

Tron uttrycks i bekännelsen i ord och handling. Under kyrkans historia har tron uttryckts i nya formulerade bekännelser, när situationen har krävt det. De tre äldsta trosbekännelserna har en särställning som allmänkyrkliga uttryck för trons och kyrkans kontinuitet genom tiderna. Svenska kyrkan tillhör den evangelisk-lutherska traditionen med den augsburgska bekännelsen från 1530 som förenande bekännelsedokument. Bekännelseskrifterna från reformationstiden är vägledanden vittnesbörd om hur tron utlades som svar på den tidens frågeställningar.” (KO första avdelningen: inledning)

Vi i Betlehemskyrkan följer:
”Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, som gestaltas i gudstjänst och liv, är grundad i Guds heliga ord, såsom det är givet i Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter, är sammanfattad i den apostoliska, den nicenska och den athanasianska trosbekännelsen samt i den oförändrade augsburgska bekännelsen av år 1530, är bejakad och erkänd i Uppsala mötes beslut år 1593, är förklarad och kommenterad i Konkordieboken samt i andra av Svenska kyrkan bejakade dokument.” (KO 1 kap  1 §)

 

 

Vår vision

Betlehemskyrkan är en församling i centrala Stockholm. Vi vill sprida det livsförvandlande budskapet om Jesus, hjälpa människor att följa och efterlikna honom, växa i kärlek till Gud och varandra och tjäna i församlingen och samhället. Vi tror att alla som vill leva som kristna är kallade att vara med i en församling och att vi tillsammans bygger upp den. Betlehemskyrkan är en del av EFS, som är en fristående rörelse inom Svenska kyrkan. Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!

 

Om EFS

EFS är en självständig organisation inom Svenska kyrkan, med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom. Rörelsen består av ca 15 000 människor som är medlemmar i någon av de 360 föreningar och grupper som finns spridda över landet. Det gemensamma målet är att hjälpa människor att leva nära Jesus Kristus i vardagen. Du kan läsa mer om EFS på www.efs.nu.